*total_results*:
*view_all_results*
Lt En
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
lt
En

Teismų praktikos departamentas

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo

Teismų praktikos departamento nuostatai

 

Departamento uždaviniai ir funkcijos

 

Pagrindiniai Departamento veiklos uždaviniai yra:

 

 • stebėti Teismo praktiką ir pagal kompetenciją imtis priemonių užtikrinti jos vienodumą;
 • kaupti, sisteminti ir analizuoti Teismo, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo, Europos Sąjungos teisminių institucijų ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktiką, jos tendencijas, rengti šios praktikos apibendrinimus, apžvalgas;
 • užtikrinti naujausios ir aktualiausios teisinės informacijos, susijusios su pagrindine Teismo ir (arba) Departamento veikla, pateikimą Teismo teisėjams ir kitiems Teismo valstybės tarnautojams bei darbuotojams;
 • teikti teisines išvadas, nuomones ir kitą teisinę pagalbą teisingumą konkrečiose bylose vykdantiems Teismo teisėjams;
 • teikti metodinę ar kitokią teisinę pagalbą Teismo ir (arba) Departamento pagrindinės veiklos klausimais Teismo pirmininkui ir teisėjams;
 • vykdyti Teismo pirmininko pavedimus, susijusius su teisiniais Teismo darbo aspektais;  
 • rengti Teismo biuletenį;
 • rengti Teismo metinį pranešimą ar jo dalį (pagal kompetenciją);
 • atlikti sudėtingų administracinių bylų (bylų, kurios nagrinėjamos Teismo plenarinėje sesijoje, išplėstinės teisėjų kolegijos, bylų, kuriose kyla poreikis tiesiogiai taikyti Europos Sąjungos ar tarptautinę teisę, bylose, kuriose tiriama norminio teisės akto atitiktis aukštesnės galios teisės aktams (norminių bylų) ar kitų bylų, kuriose kyla sudėtingi ir kompleksiški teisės taikymo ir aiškinimo klausimai) analizę ir visapusiškai padėti Teismo teisėjams, nagrinėjantiems šias bylas;
 • padėti skleisti informaciją apie Teismo atliekamas funkcijas, svarbiausius Teismo sprendimus, praktikos aktualijas ar kitą visuomenei reikšmingą ir su Teismo pagrindine veikla susijusią teisinę informaciją;
 • padėti palaikyti Teismo tarptautinius ryšius.

 

Įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, Departamentas:

 

 • seka ir analizuoja Teismo praktiką aiškinant ir taikant Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos bei tarptautinės teisės normas, reguliariai rengia šios praktikos apžvalgas ir apibendrinimus, kaupia, sistemina ir pagal kompetenciją tvarko su tuo susijusią informaciją Teismo vidiniuose ar išoriniuose informacijos resursuose (duomenų bazėse ir pan.);
 • stebi Europos Sąjungos bei Europos Žmogaus Teisių Teismo praktiką, aiškinant ir taikant Europos Sąjungos teisės aktų bei Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos normas ar kitus tarptautinius dokumentus, reguliariai rengia šios praktikos apžvalgas, pagal poreikį, pavedimą ir galimybes – ir apibendrinimus, kaupia, sistemina ir pagal kompetenciją tvarko su tuo susijusią informaciją Teismo vidiniuose ar išoriniuose informacijos resursuose (duomenų bazėse ir pan.);
 • pagal poreikius, galimybes ar pavedimą seka ir analizuoja kitų užsienio valstybių ir  tarptautinių teismų praktiką, rengia šios praktikos apibendrinimus ar apžvalgas, kaupia, sistemina ir pagal kompetenciją tvarko su tuo susijusią informaciją Teismo vidiniuose ar išoriniuose informacijos resursuose (duomenų bazėse ir pan.);
 • informuoja Teismo pirmininką, teisėjus, Teismo valstybės tarnautojus ir darbuotojus apie Teismo praktikos išsiskyrimą ir (ar) šios praktikos neatitikimą Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo formuojamai oficialiai konstitucinei doktrinai, bendrosios kompetencijos, Europos Sąjungos teisminių institucijų ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikai, taip pat akivaizdžiai neteisingą nacionalinių ir / arba tarptautinių teisės aktų taikymą bei aiškinimą;
 • stebi Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ir tarptautinių teisės aktų, taip pat teisės mokslo darbų, susijusių su Teismo veikla, tendencijas ir informuoja apie Teismo veiklai reikšmingus, su administracinių teismų darbu susijusius, Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ir tarptautinius teisės aktus, jų pakeitimus, raidos perspektyvas, teisės mokslo aktualijas;   
 • rengia medžiagą, teikia išvadas, nuomonę ir (ar) siūlymus Teismo teisėjų ar (ir) kituose pasitarimuose svarstomais teisiniais klausimais;
 • teikia metodinę ar kitą teisinę pagalbą Teismo pirmininkui, teisėjams;
 • atrenka ir parengia medžiagą Teismo biuleteniui, prisideda prie šios medžiagos parengimo publikavimui;
 • atrenka ir parengia medžiagą Teismo metiniam pranešimui ar jo daliai, prisideda prie šios medžiagos parengimo publikavimui;

 

Teismo pirmininko, teisingumą konkrečioje byloje vykdančių teisėjų (teisėjo) ar Skyriaus vedėjo pavedimu teikia visokeriopą teisinę pagalbą administracinėje byloje (išskyrus bylas, nurodytas 15.11 punkte):

 

 • renka konkrečioje administracinėje byloje reikalingus įstatymus, kitus norminius teisės aktus, nacionalinių, tarptautinių ir Europos Sąjungos teismų praktiką, kitą su teisės aktais, teismų praktika ar teisės mokslo pasiekimais susijusią teisinę informaciją, ją analizuoja, sistemina, apibendrina ar kitaip apdoroja ir teikia išvadas;
 • analizuoja rengiamų teismo posėdžiui bylų, prašymų atnaujinti procesą medžiagą, įvertina ir apibendrina bylose esančias teisės problemas, teikia motyvuotas išvadas dėl bylose esančių teisės aiškinimo ir taikymo problemų sprendimo, teikia pasiūlymus dėl byloje surinktų įrodymų vertinimo;
 • vykdo pavedimus dėl įrodymų išreikalavimo ir kitus nurodymus, susijusius su pasiruošimu bylos nagrinėjimui;
 • rengia teisėjui pranešimus bylose ir procesinių dokumentų projektus;
 • vykdo kitus teisėjo (ar teisėjų), nagrinėjančio konkrečią bylą, ar Skyriaus vedėjo su šia byla susijusius pavedimus.
 • Teismo pirmininko ir (ar) teisingumą konkrečioje byloje vykdančių teisėjų (teisėjo) pavedimu teikia visokeriopą teisinę pagalbą sudėtingoje administracinėje byloje  (byloje, kuri nagrinėjama Teismo plenarinėje sesijoje, išplėstinės teisėjų kolegijos, byloje, kurioje kyla poreikis tiesiogiai taikyti Europos Sąjungos ar tarptautinę teisę, byloje, kurioje tiriama norminio teisės akto atitiktis aukštesnės galios teisės aktams (norminėje byloje) ar kitoje byloje, kurioje kyla sudėtingi ir kompleksiški teisės taikymo ir aiškinimo klausimai):
 • tiria byloje iškylančias teisės taikymo ir aiškinimo problemas ir kitus klausimus, teikia motyvuotas išvadas dėl byloje kylančių problemų ir kitų klausimų sprendimo, teikia pasiūlymus dėl byloje surinktų įrodymų vertinimo;
 • rengia procesinio Teismo sprendimo ir kitų procesinių dokumentų projektus;
 •  rengia ir teikia išvadą, ar yra būtinybė kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą, Europos Sąjungos teisminę instituciją dėl prejudicinio sprendimo priėmimo ar Europos Žmogaus Teisių Teismą dėl konsultacinės išvados pateikimo, rengia tokio kreipimosi projektą;
 • rengia ir teikia išvadas, ar yra pagrindas inicijuoti normines administracines bylas, rengia nutarčių pradėti norminio administracinio akto teisėtumo tyrimą projektus;
 • vykdo kitus teisėjo (ar teisėjų), nagrinėjančio konkrečią bylą, ar Skyriaus vedėjo su šia byla susijusius pavedimus;
 • pagal kompetenciją įgaliotiems asmenims teikia duomenis apie Teismo atliekamas funkcijas, svarbiausius Teismo sprendimus, praktikos aktualijas ar kitą visuomenei reikšmingą ir su Teismo veikla susijusią teisinę informaciją, esant poreikiui užtikrinti jos patalpinimą išoriniuose Teismo informacijos resursuose ir nuolatinį jos atnaujinimą; pagal atskirą Teismo pirmininko pavedimą rengia su tuo susijusius pranešimus, atsakymus į suinteresuotų asmenų paklausimus ar jų projektus;

 

Teismo pirmininko pavedimu:

 

 • rengia įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kitų norminių teisės aktų ir juos lydinčių dokumentų projektus, dalyvauja šiuos projektus teikiant atitinkamo teisės akto leidybos iniciatyvos teisę turintiems subjektams, dalyvauja teisės aktų rengimo grupėse, rengia išvadas dėl Teismui pateiktų teisės aktų projektų, rengia atsakymų (raštų su pastabomis ir siūlymais) projektus;
 • rengia (dalyvauja rengiant) Teismo vidaus teisės aktų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl šių teisės aktų projektų;
 • kiek tai susiję su Departamento funkcijomis ir veikla, rengia atsakymų į fizinių ir juridinių asmenų paklausimus projektus;
 • dalyvauja Teisme sudarytų laikinų ir (arba) nuolatinių komisijų (darbo grupių) veikloje;
 • atlieka teisines studijas Teismo veikloje ar nagrinėjant konkrečias bylas iškylančiais klausimais;
 • padeda už ryšius su visuomene atsakingiems Teismo valstybės tarnautojams ir darbuotojams, kiek tai susiję su informacijos apie administracinių teismų praktiką, aiškinant ir taikant teisės normas, sklaida;
 • ieško būdų ir užmezga santykius bei bendradarbiauja su kitomis tarptautinėmis ar nacionalinėmis institucijomis, teismais, organizacijomis ar įmonėmis, fiziniais asmenimis, kiek tai susiję su Teismo veikla ir jam pavestų uždavinių bei funkcijų įgyvendinimu, palaiko ryšius su jais, rengia atsakymų į jų paklausimus projektus;
 • vykdo kitus Teismo pirmininko, o Teismo pirmininkui neprieštaraujant – Teismo kanclerio, teisėjų  pavedimus, susijusius su Teismo ir (ar) Departamento veikla;
 • atlieka kitas įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatytas funkcijas.

 

Teisinės pagalbos skyrius:

 

 • atlieka šių Nuostatų 15.10 punkte nurodytas funkcijas;
 • esant tarnybiniam poreikiui, atlieka ir kitas funkcijas, prisideda prie kitų Departamento uždavinių ir funkcijų įgyvendinimo;
 • visapusiškai bendradarbiauja su vyriausiaisiais patarėjais, Teisės tyrimų ir informacijos skyriumi ir teikia jiems reikiamą pagalbą bei duomenis;
 • atlieka kitas įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatytas funkcijas.

Teisės tyrimų ir informacijos skyrius:

 

 • atlieka šių Nuostatų 15.1–15.9, 15.11 punktuose nurodytas funkcijas;
 • esant tarnybiniam poreikiui, atlieka ir kitas funkcijas, prisideda prie kitų Departamento uždavinių ir funkcijų įgyvendinimo;
 • visapusiškai bendradarbiauja su vyriausiaisiais patarėjais, Teisinės pagalbos skyriumi ir teikia jiems reikiamą pagalbą bei duomenis;
 • atlieka kitas įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatytas funkcijas.

 

Vyriausieji patarėjai:

 

 • atlieka šių Nuostatų 15.12–15.13 punktuose nurodytas funkcijas;
 • esant tarnybiniam poreikiui, atlieka ir kitas funkcijas, prisideda prie kitų Departamento uždavinių ir funkcijų įgyvendinimo;
 • isapusiškai bendradarbiauja su Departamento skyriais ir teikia jiems reikiamą pagalbą bei duomenis;
 • atlieka kitas įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatytas funkcijas.