*total_results*:
*view_all_results*
Lt En
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
lt
En

Veiklos sritys

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra:

  • apeliacinė instancija byloms, kurias išnagrinėjo administraciniai teismai kaip pirmosios instancijos teismai;
  • vienintelė ir galutinė instancija byloms dėl norminių administracinių aktų, kuriuos priėmė centriniai valstybinio administravimo subjektai, teisėtumo, taip pat byloms dėl bendrijų, politinių partijų, politinių organizacijų ar asociacijų priimtų bendro pobūdžio teisės aktų teisėtumo;
  • galutinė instancija byloms pagal skundus dėl Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimų ar neveikimo, išskyrus skundus, kurie priskirti Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo kompetencijai;
  • galutinė instancija administracinių bylų priskyrimo kitiems administraciniams teismams klausimais.

 

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas taip pat nagrinėja:

  • prašymus dėl proceso atnaujinimo administracinėse bylose, kurios užbaigtos įsiteisėjusiu teismo sprendimu ar nutartimi;
  • bylas dėl savivaldybės tarybos prašymų pateikti išvadą, ar savivaldybės tarybos narys, savivaldybės tarybos narys – meras, kuriems pradėta įgaliojimų netekimo procedūra, sulaužė priesaiką ir (ar) nevykdė (prašyme nurodytų) jiems įstatymuose nustatytų įgaliojimų.

 

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas atlieka ir kitas jo kompetencijai įstatymų priskirtas funkcijas.

 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininko pavaduotojas ir šio teismo pirmininko paskirtas teisėjas dalyvauja Specialioje teisėjų kolegijoje sprendžiant ginčus dėl bylų rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui.

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimai ir nutartys administracinėse bylose yra galutiniai ir neskundžiami. Suprasdami tai, teismo teisėjai itin atidžiai ir kruopščiai nagrinėja kiekvieną bylą, visapusiškai vertina nagrinėjamų bylų aplinkybes ir išsamiai motyvuoja priimamus sprendimus. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, kaip aukščiausioji teisminė instancija administracinėse bylose formuoja vienodą administracinių teismų praktiką, aiškinant ir taikant įstatymus bei kitus teisės aktus. Vykdydamas šią funkciją Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas:

  • analizuoja nacionalinių, Europos Sąjungos ir tarptautinių teismų praktiką, kitus teisės šaltinius, rengia teismų praktikos apibendrinimus, apžvalgas, viešai skelbia informaciją apie savo veiklą, atlieka kitus veiksmus pagal kompetenciją. Publikuojamas internete aktualias Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo ir Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimų apžvalgas galite rasti šiuo adresu: teismu-praktika.
  • leidžia biuletenį. Jame skelbiama aktuali informacija apie teismų praktiką, teismų praktikos apibendrinimai ir apžvalgos, kurių skelbimui pritarė dauguma šio teismo teisėjų, kita informacija apie Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo veiklą, medžiaga, reikšminga vienodam teisės aiškinimui ir taikymui užtikrinti.

 

Į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimuose ir nutartyse pateikiamus įstatymų ir kitų teisės aktų taikymo išaiškinimus atsižvelgia valstybės ir kitos institucijos, kiti asmenys, taikydami tuos pačius įstatymus ir kitus teisės aktus.

 

Vyriausiojo administracinio teismo praktikos apžvalgos skelbiamos ir Nacionalinės teismų administracijos interneto svetainėje Teisėjų tarybos nustatyta tvarka, išskyrus įstatymuose nustatytus atvejus. Vyriausiojo administracinio teismo sprendimai ir nutartys, taip pat sprendimai ir nutartys dėl norminių administracinių aktų teisėtumo skelbiami Teisės aktų registre.

Daugiau informacijos apie Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo veiklą ir statistinę informaciją galite rasti teismo metiniuose pranešimuose.